Sarah Ward Applewhaite - Relationship Detail


This Relationship

Daughter-in-law → Father-in-law

Other Relationships of Thomas Applewhaite senior

Father → Son
Father → Son
Father → Son
Grandfather → Grandson
Grandfather → Grandson
Other relatives

Other Relationships of Sarah Ward Applewhaite

Widow → Deceased Husband