John Otto Baijer or Bayer of Exeter


St Thomas the Apostle, Exeter, Devon, Devon & Cornwall, England

No notes