Thomas Davis or Davies - Relationship Detail


This Relationship

Son-in-law → Father-in-law

Other Relationships of Bartholomew Owen Williams

Father → Son
Father → Son
Father → Son
Son → Father
Grandfather → Grandson
Grandfather → Grand-daughter

Other Relationships of Thomas Davis or Davies

Brother-in-laws
Brother-in-laws
Brother-in-laws